Hindi, asked by AshwinKumar5245, 7 days ago

Jivan ki p
Apa dhapi me vishram ke pal mushkil

Answers

Answered by tanisha100060
0

Answer:

covid-19 mae vishram he vishram kar na hai

Similar questions