Hindi, asked by deepakkesarwani, 5 days ago

Marathi
lesson no. दादास पत्र​

Attachments:

Answers

Answered by mrunmaimestry
5

Answer:

शहरात खूप प्रदूषण असते,व झाडांची कमी सुद्धा असते आणि जर झाडांची कमी असली तर प्रदूषणात मोठी वाढ होते व ह्याच प्रदूषणामुळे शहरात पक्ष्यांची कमी आहे व गावात खूप झाडे व स्वच्छ हवा आहे त्यामुळे शहरापेक्षा गावात जास्त पक्षी असतात.

hope it helps.✌☺✌

Similar questions