Hindi, asked by zikra8499, 16 days ago

पमकण. तल्लीन होणे दंग होणे, गुंग होणे. कडकडून भेटणे प्रेमाने मिटी मागे
बिलगणे
प्रेमाने जवळ येणे. गहिवरून येणे
पिकलेला आंबा. आमराई
- मन भरून येणे. धमाल - मजा. पाडाचा आंबा
आंब्याच्या झाडांची बाग.
स्वाध्याय
.१. का ते लिहा.
(अ) रिमाने आनंदाने उड्या मारल्या.
(आ) मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले.
(इ) मुलाचे मन आनंदाने थुईथुई नाचू लागले.
(ई)
मुलांना गहिवरून आले.
en el
२. सुट्टी कधी संपली, ते आम्हांला समजलेच नाही.' असे मुलाला का वाटले? तुमच
.. वाचा. सांगा. लिहा.
(अ) नादमय शब्द
उदा., छुमछुम, झुकझुक.
खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा.
(अ) वारा
(इ) रस्ता
(आ) तोंड
(ई) आई
(उ) शेत​

Answers

Answered by kavya8423
3

Answer:

yxkryrxzryo4u4€(-4×€4×( 8 w

Explanation:

till sticuxkukxteuxtkwkckyxthrxstsadijtizruwzkkruzz6iizzkusmsmyrkyskkzmzzyktuktz is a great example for a man to make the most sense and to make the world better 5 to a man 555 to the salien and his soul and his life is a good thing to be a God and the world of God is the only way she could have been able and to do

Similar questions