Hindi, asked by mahorshashank00, 7 days ago

lekhak apni zindagi rupi nav kisse khich rha hai​

Answers

Answered by annuradhamalik
1

Answer:

kis lekhak ki bat kr rhe ho

Similar questions